rodo

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym pragniemy zwrócić Twoją uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z przetwarzaniem Twoich danych:

Administrator danych
F.U.MIR-BRAM, z siedzibą w Wiśniowa 161, 28-200 Staszów, województwo Świętokrzyskie
Cel przetwarzania
wykonanie zawieranej umowy i świadczenie innych usług, realizacja prawnie usprawiedliwionych celów administratora, wykonywanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa
Podstawa prawna przetwarzania
niezbędność do wykonania umowy, oczywiste upublicznienie, prawnie uzasadniony interes administratora
Odbiorcy danych
dane osobowe nie będą nikomu przekazywane poza firmami, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną; względnie mogą być udostępnione uprawnionym organom państwowym.
Prawa związane z przetwarzaniem danych:
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie.
Wykorzystujemy ciasteczka
Nasz serwis używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności, którą prezentujemy poniżej.

Polityka przetwarzania danych osobowych

 1. Definicje
  • Administrator – F.U.MIR-BRAM, z siedzibą w Wiśniowa 161, 28-200 Staszów, województwo Świętokrzyskie.
   Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
  • Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np.: osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego korespondencję tradycyjną lub elektroniczną, zapytanie w formie e-maila.
 1. Przetwarzanie danych przez Administratora
 • W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 • F.U.MIR-BRAM zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 • Przetwarzając dane zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, (np.: „wycieku” danych lub ich utraty), F.U.MIR-BRAM poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.
 1. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mailowy: mirko111@tlen.pl lub adres korespondencyjny: F.U.MIR-BRAM, MOSTKI 68, 28-200 Staszów.

 1. Bezpieczeństwo danych
  • W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie
   w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
  • Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa
   w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością.

 • W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, F.U.MIR-BRAM przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.

Korespondencja e-mailowa i tradycyjna. 

 • W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem, poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji nie związanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
 • Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes F.U.MIR-BRAM (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na obsłudze korespondencji kierowanej do niej w związku z jej działalnością.
 • Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniania jedynie osobom upoważnionym.

Kontakt telefoniczny

 • W przypadku kontaktowania się z F.U.MIR-BRAM drogą telefoniczną, w sprawach nie związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, F.U.MIR-BRAM może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której kontakt dotyczy. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes F.U.MIR-BRAM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania sprawy związanej z prowadzoną przez nią działalnością.
 1. Odbiorcy danych
 • W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych  i sprzętu (np.; wyposażenia biurowego), podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, jak również usługi archiwizacyjne; kurierom.
 • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielania takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 • Okres przechowywania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przechowywania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przechowywane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i zakresie, w jakim wymagać będą tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.
 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych– na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie F.U.MIR-BRAM przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych,
 • prawo do uzyskania kopii danych– na tej podstawie F.U.MIR-BRAM przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie,
 • prawo do sprostowania – F.U.MIR-BRAM jest zobowiązana usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeżeli są niekompletne,
 • prawo do usunięcia danych– na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne dla realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
 • prawo do ograniczania przetwarzania– w razie zgłoszenia takiego żądania F.U.MIR-BRAM zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania – zgodnie z przyjętymi zasadami zatrzymania lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np.: okres sprawdzenia przez F.U.MIR-BRAM poprawności danych),
 • prawo do przenoszenia danych– na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – F.U.MIR-BRAM wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w powszechnie dostępnym formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie F.U.MIR-BRAM, jak również innego podmiotu,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania takiego sprzeciwu,
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych– osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na postawie uzasadnionego interesu F.U.MIR-BRAM (np.: do celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia), sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie,
 • prawo wycofania zgody– jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody,
 • prawo do skargi– w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, której dane dotyczą, jej miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

 • Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
 • w formie pisemnej na adres: F.U.MIR-BRAM, Wiśniowa 161, 28-200 Staszów
  • drogą e-mailową na adres: mirko111@tlen.pl.

9.2 W przypadku braku możliwości zidentyfikowania osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, Administrator zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

9.3 Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. W przypadku posługiwania się pełnomocnictwem ze względu na bezpieczeństwo danych F.U.MIR-BRAM zachęca, aby było to pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza lub upoważnionego pełnomocnika profesjonalnego (radcę prawnego, adwokata) co istotnie przyspieszy identyfikację wniosku.

9.4 Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu F.U.MIR-BRAM informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

9.5 Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne.

9 . Zmiany polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja jest przyjęta z dniem 22.05.2018r.

 

Regulamin sklepu